ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО                                                                    
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Добри Беливанов – Кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за управление и стопанисване на гробищните паркове на територията на община Хасково.
                  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
С Решение №231 от 28.11.2008 г. на Общински съвет – Хасково, е приета Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково. Наредбата урежда управлението и вътрешния ред в трите гробищни парка (Централен, Кенански и Македонски), както и реда, условията за извършване на погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места, и свързаните  с тази дейност услуги.
В чл.24, ал.1 от горецитираната наредба, е определен достъпа на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове, да се осъществява чрез заплащане на такса в размер на 1 лв. за всяко превозно средство, посредством автоматизирана система за събиране на таксата.
Считам, че тази такса трябва да бъде премахната и гражданите да имат свободен достъп, без да се налага да се заплаща за това. Бариерата ще бъде пускана само вечер, за да бъдат предотвратени евентуални вандалски прояви и оскверняване на гробове.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
  
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково, както следва:
 
§1 Отменя чл.24, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4.
 
§2 Последващите членове от наредбата: чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33, чл.34, чл.35, чл.36, чл.37, съответно стават: чл.24, чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33, чл.34, чл.35, чл.36.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
         /Добри Беливанов/