ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд по чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя (ЗОЗЗ).
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание:
 
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ. 
Съгласно чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ при промяната на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти за нуждите на физически или юридически лица се заплаща местна такса, определена от общинския съвет. Наредбата, предложена на Вашето внимание е изработена в съответствие с Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя, приета с ПМС № 112/31.05.2002 г. 
 
С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното 
 
РЕШЕНИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,  чл.8 от ЗНА и чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ,
 
ПРИЕМА:
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ.
 
 
инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
НМ
 
Наредба по чл.30 ал.2 от ЗОЗЗ