ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Предлагам на Вашето внимание предложение за изменение допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. В зона център се наблюдава изключителна натовареност в местата за краткотрайно паркиране от страна на работещи и гости на града. За целта предлагам да се въведе преференциален режим на паркиране на паркинга до магазин Марса, като се въведат намалени такси. За въвеждането им не са необходими финансови средства, а намаляването на цената за ползване на паркинга води след себе си като очакван резултат намаляване на натовареността в зоните за паркиране в центъра на града.  Предложеното допълнение съответства на целите и разпоредбите на административнонаказателното право на ЕС. 
Предвид изложеното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното 
 
РЕШЕНИЕ:
 
І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва: 
Изменя чл. 27 , ал. 2 както следва: „Местата за паркиране по предходната алинея /Приложение 2/ се районират и се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и чрез надписи на водачите се указват условията за паркиране . Постоянно живущите в “синя зона”, които: не са продали, преустроили и предоставили гаражите си за друго предназначение или не разполагат с такива, могат да закупят абонаментен талон на стойност 72 лв. с ДДС за година без гаранция за запазено място.“
От Приложение № 2 към Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково , заличава Паркинг до магазин Марса.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да предостави на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД за безвъзмездно ползване паркинг до магазин Марса.
ІІІ. Определя такси за ползване на паркинг до магазин Марса, както следва:
- за 1 /един/ час на стойност 1 /един/ лев;  
- за повече от 1 /един/ час – до края на работното време - 2 /два/ лева.
Издадените до момента абонаментни талони запазват своето действие.
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково