ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
Относно: допълване на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
През изминалите месеци инкасаторите в зоните за краткотрайно паркиране констатират случаи на автомобили с поставени абонаменти талони, за които няма данни да са издаване от ОП“Паркинги и гаражи“ (вече закрито) или от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. В действащата Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково не са регламентирани такива случаи. Безспорно наличието на такива талони води до вреди за общината, а от друга страна не е коректно спрямо платилите граждани в общината. За предотвратяване в бъдеще на подобни нарушения, предлагам да бъде регламентирана административно – наказателна отговорност за подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талони. За въвеждането и не са необходими финансови средства, а въвеждането на санкция  води след себе си като очакван резултат преустановяване на извършваните нарушения. Предложеното допълнение съответства на целите и разпоредбите на административнонаказателното право на ЕС. 
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното решение
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва: 
Създава се нов чл. 34а със следния текст:
Чл. 34а. (1) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 2 се налага глоба в размер от 200 до 500 лева.
(2) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 3, предложение първо и чл. 27а, предложение трето се налага глоба в размер от 2000 до 3000 лева.
(3) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 3 предложение второ, предложение трето се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева.
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково