Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.11.2015 г.


На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за председател на Общински съвет – Хасково – г-жа ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЗАХАРИЕВА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/