ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково 
 
ОТНОСНО: Приемане  на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Законът за управление на отпадъците (ЗУО), регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве, чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците.
Съгласно чл.22, ал.1 от ЗУО,  Общинският съвет трябва да приеме наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Хасково. 
Настъпилите промени в нормативните актове по околна среда и управление на отпадъците,  наложиха изготвянето на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Хасково е разработена съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. С Наредбата са определени задълженията и отговорностите на задължените лица – домакинствата, юридическите лица, включително търговски обекти, производствените и стопанските субекти, болниците, училищата, административни сгради и други обекти, разположени на територията на Община Хасково, по отношение управление на отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
 
Наредбата урежда и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. 
С Наредбата са предвидени задълженията за упражняването на контрол по спазване на изискванията на наредбата и налагането на глоби и имуществени санкции на нарушителите.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.1  от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Хасково реши:
1. Отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково, приета с Решение №205 от 24.10.2008 г. и изм. с Решение №258 от 30.01.2009 г. на Общински съвет – Хасково.
2. Отменя Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от излезли от употреба моторни превозни средства на територията на Община Хасково, приета с Решение №100 от 28.05.2004 г. и доп. с Решение №564 от 25.06.2010 г. на Общински съвет – Хасково.
3. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.
 
 
ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на община Хасково
Приложение:  Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.