ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Промени в Наредбата за общинските жилища
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Наредбата за общински жилища, е приета с Решение №393 от 30.10.2009 година на Общински съвет - Хасково. В чл.5, ал.1, т.5 от нея е определено, че право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища, имат български граждани и техните семейства, чийто брутен доход за предходните шест месеца на член от семейство не надвишава 400,00 лева, а за лица на възраст над 65 години – 450,00 лева. От 01.01.2015 година минималната работна заплата е променена на 360,00 лв. , като се очаква от 01.07.2015 г. тя да бъде увеличена на 380,00 лв.
В чл.7, ал.1 от цитираната наредба, е формулирано правото за настаняване под наем в резервни общински жилища на граждани, чиито законно построени жилища са станали негодни за обитаване в резултат на бедствия или са застрашени от самосрутване, както и семейства с остри социални или здравословни проблеми за срок от две години. Считам, че ограничителният срок от две години би следвало да отпадне, тъй като в случай, че се подобри състоянието на тези семейства, те ще спрат да отговарят на изискванията на чл.5, ал.1 от същата наредба и би следвало тогава да освободят наетите жилища.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:
 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя Наредбата за общинските жилища, както следва: : 
 
§1.  Чл. 5, ал. 1, т.5 придобива следната редакция:
„Брутен доход за предходните шест месеца на член от семейство не надвишава 500,00 лева, а за лица на възраст над 65 години – 550,00 лева.“
 
§2.  В чл. 7,ал.1 текста: „за срок не по-дълъг от 2 години“ -  отпада.  
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/
 
 
 
Изготвил:
Н. Малкоч – Директор дирекция „ССТТТЗПОС“