ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В чл.15 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, е определена ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА на гр.Хасково, която включва района: пл.„Свобода”; пл. „Атлантически”; ул. „Отец Паисий” - от пл.„Свобода” до ДТ „Ив. Димов”; ул. „Варна”; ул. „Бургас”, ул.  „Русе”; ул. „Преслав” -  от кръстовището с ул. „М. Дринов” до комплекс „Клокотница”; ул. „В.Търново – от площад  „Свобода” до площад „Атлантически”; ул. „М. Дринов” – в отсечката между ул.  „Преслав” и ул. „Отец Паисий”; ул. „Сан Стефано”.
В чл.16, ал.1 от същата наредба, се забранява в пешеходната зона движението на всички превозни средства, с изключение на велосипеди.  Напоследък зачестиха случаите на безразсъдно каране на велосипеди в централната част,  без да се спазват дори елементарните правила за движение. В тази връзка постъпиха оплаквания от възрастни граждани и от родители на малки деца, които сигнализират, че се затруднява нормалното и безопасно движение в централната градска част.
Поради това, предлагам чл.16, ал.1 да придобие следния вид: „В пешеходната зона се забранява движението на всички превозни средства, включително и на велосипеди”.
 
В чл.34 от горецитираната наредба, Общински съвет – Хасково е определил глобите за нарушенията на обществения ред в уличното движение. Предвид по-гореизложеното, предлагам да се допълни чл.34, т.1, като нарушителите на разпоредбата в чл.16, ал.1, да се санкционират с глоба в размер на 20 лв. 
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за Обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:
 
§1 Чл.16, ал.1 придобива следната редакция: 
“В пешеходната зона се забранява движението на всички превозни средства, включително и на велосипеди.”
 
§2 Чл.34, т.1 придобива следния вид:
1. С глоба в размер на 20 лв. се наказват нарушителите по чл.16, ал.1, ал.2 и чл.27, ал.6”.
 
 
КМЕТ НА 
ОБЩИНА ХАСКОВО:
/инж. Георги Иванов/