ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов - Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 
общински социални услуги” в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Хасково.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Известно е на всички, че Административен съд - Хасково по ахд №5/2014 год., отмени Решение №511 от 06.12.2013 г. на Общински съвет -Хасково. Мотивите на съда засягат процесуални недостатъци по процедурата на приемане на решението и въпреки,  че същото е обжалвано от страна на Общински съвет, считам за целесъобразно отменените текстове да бъдат разгледани наново от Общински съвет - Хасково, тъй като не се знае производството пред ВАС-София кога ще бъде разгледано, а е необходимо дейността и таксите, касаещи детските градини да бъдат урегулирани в началото на учебната година. Освен отмененото Решение №511, Общински съвет –Хасково е приел и други изменения на Наредбата в коментираната й част, а именно Решение №545 от 31.01.2014 год., което урежда статута и заплащането на храната на децата на 5 и 6 години, посещаващи в детските градини предучилищна подготовка. Същото е действуващо, не е атакувано, в сила е и няма необходимост от разглеждане.
 
1. Причини и мотиви за настоящото изменение:
 
Съобразно Закона за народната просвета – чл.18 ал.1 Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Издръжката на децата в държавните и общинските детски градини се поема от  държавния и общинския бюджет - чл.19 ал.1 от ЗНП, а  Родителите или настойниците заплащат такса в размери, определени от общински съвет, в съответствие със ЗМДТ. – чл.19 ал.2 от ЗНП. Разпоредбата на чл. 20а. от същия закон уточнява – „Постъпването на децата в детските градини става по желание и по избор на родителите или на настойниците с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3 и чл. 20, ал. 1 от ЗНП”.
От цитираните по-горе членове от ЗНП става ясно, че посещението на детска градина за деца до 4 години не е задължително. Това е услуга, която общината предоставя, за да улесни главно работещите родители.  От държавния бюджет за тези възрастови групи се предоставят средства само за възнаграждения на персонала, задължителни осигуровки от работодателя и БЗУТ (Безопасни и здравословни условия на труд.)
За да се осигури качество на услугата, безопасни и здравословни условия за възпитаването и отглеждането на децата, има постоянни разходи, които не зависят от броя на подрастващите в детското заведение и средната месечна посещаемост.  Това са разходи за ел. енергия, гориво за отопление, вода, дезинфектанти и др.. Средствата за тях са от местна дейност. Тези разходи през годините нарастват.
 
Това може да се види и установи от Приложение №1, №2, №3  и №4, неразделна част от докладната записка, показващи видовете разходи от местни дейности по парагарафи на ЦДГ/ОДЗ на територията на града за 2011-2013 години, където параграфите съответно са: 
 
*Параграф 1000 Издръжка
- параграф 1011 Храна
- параграф 1012 Медикаменти
- параграф 1013 Постелен инвентар и облекло
- параграф 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.
- параграф 1015 Материали
- параграф 1016 Вода, горива и енергия
- параграф 1020 Разходи за външни услуги
- параграф 1030 Текущ ремонт
- параграф 1040 Платени данъци, мита и такси
- параграф 1051 Командировки в страната
- параграф 1062 Разходи за застраховки
- параграф 1092 Съдебни обезщетения
- параграф 1098 Некласифицирани в други параграфи
 
*Параграф 5100 Ремонт на ДМА
*Параграф 5200 Придобиване на ДМА
*Параграф 5300 Придобиване на ДНА
 
Преди атакуваното Решение №511 в ЦДГ и ОДЗ до м.декември 2013г. се събираше такса в размер на 40 лева присъствена такса плюс 10 лева постоянна месечна такса. В селата присъствената такса бе 25 лева плюс 10 лева постоянна месечна такса. За тези такси важат всички видове преференции, които сме определили за социално засегнати категории граждани на общината и за повече от две деца. Всички те заплащат таксите с намаления, като повечето са 50 % от дължимата такса.
Общият размер на децата с преференции по данни от ЦДГ и ОДЗ в гр.Хасково за 2011г. е 484 бр.; за 2012 г. е 510 бр. и за 2013г. е в размер на 535 бр.
 
Средствата за издръжка на детските заведения предоставени от местна дейност от 2006 г. до 2013 година също нарастват значително. Следващата таблица показва това увеличение, както и процентното съотношение на участието в издръжката на децата.
 
 

Държавна дейност                        Местна дейност

Години  Общо разходи   Отн. дял     Общо разходи         Отн.дял       Общо разх.

                   лв.                в %                                          в %             /2+4/

2006 г.    2 312 058.00       55.93%       1 821 954.00       44.07%      4 134 012.00

2007 г.   2 562 252.00        52.37%       2 330 687.00       47.63%      4 892 939.00

2008 г.   3 229 218.00        51.52%       3 038 185.00       48.48%      6 267 403.00

2009 г.   4 009 476.00        65.20%       2 140 322.00       34.80%      6 149 798.00

2010 г.   3 530 314.00        60.51%       2 353 626.00      39.49%       5 833 940.00

2011 г.   4 920 644.00        67.21%      2 400 726.00       32.79%       7 321 370.00

2012 г.   5 172 819.00        73.73%      1 843 392.00       26.27%       7 016 211.00

2013 г.   5 778 988.00        69.69%      2 513 986.00       30.31%       8 292 974.00

 

При съпоставяне и таксите, които внасят родителите и настойниците за последните три години се получават следните стойности :

 

Год.   От държавата   Отн.дял   От община     Отн. дял  От родители   Отн.дял   Общо     Отн. дял

                                    в %      Хасково         в %          настойници     в %        разходи       в %

2011 г.   379 580.00     19.67%   613 002.32       31.77%   936 921.68     48.56%   1 929 504.00  100%

2012 г.   647 990.00     30.67%   486 533.66       23.03%   978 149.34     46.30%   2 112 673.00  100%

2013 г.   787 482.00     28.88%   922 736.81       33.84% 1 016 391.19    37.28%   2 726 610.00  100%

 

От тези данни се налага извода, че съотношението на приходите от такси, внесени от родителите/настойници към общия размер на разходите за издръжка показва, че приходите от такси са недостатъчни за покриване разходите по предоставянето на услугата. Останалата част се поемат от Общината и Държавата.

При определяне цената на таксата,следва да се има предвид, че не всички деца на сто процента посещават детските заведения. Отчетената посещаемост за последните три години е следната:
 

ЦДГ/ОДЗ   Наименование     2011 г.    Средна        2012 г.      Средна      2013 г.    Средна

                                         АДМИН     посещ.       АДМИН        посещ.     АДМИН      посещ.

ЦДГ №1 „Ян Бибиян”          143               85          150                85             147          93

ЦДГ №2 „Незабравка”         171             105           171               100            175          112

ЦДГ №3 „Зорница”             169             108          168               105            175            114

ОДЗ №5 „Пинокио”             121               71          134                69             120            70

ЦДГ №7 „Здравец”              133               84          148                80             138             80

ЦДГ №9 „Усмивка”              117               60          118                61              112            66

ЦДГ №10 „Радост”              119               73          120               76               126             74

ОДЗ №11 „Елхица”              150               74          150               87               150             98

ОДЗ №15 „Слънце”              305             177          318             190               300            190

ОДЗ №16 „Славейче”           177              85           172               89               170             93

ОДЗ №17 „Иглика”               152              94           154               93               159             94

ОДЗ №18 „Осми март”          286            148           314             160               328           166

ОДЗ №19 „Щурче”               139              57           130              63                152             64

ОДЗ №20 „Весели очички”   277            162           277             166               254            164

ОДЗ №22 „Звънче”                279            162           305              146              290            169

ДГИ „Градина по изкуства”      98              48             97                50                97              52

            ОБЩО:                  2836          1593         2926            1620           2893          1699

 

Видно е, че тя е: за 2011г. е 56 % ; за 2012г. е 53% и за 2013г. е 59 % и не влияе върху постоянните разходи като ел.енергия,горива,телефон,застраховки,такса смет и абонаменти, отразени като разходи по параграфи за издръжката на детските заведения.
 
Цената на храната в детските заведения е 3,90 лв. формирана от цената на един храноден, без вечеря, по „Договора за възлагане на обществена поръчка” от 24.04.2012г. с изпълнител „П.Дусман”ЕООД  на стойност 3,30лв. с ДДС и допълнителна подкрепяща закуска в размер на 0,60 лв. с ДДС от дотациите които отпуска държавата,но само за 5 и 6 годишните. Храната която се предлага на децата е съобразена и се приготвя изцяло по изискванията за здравословно хранене въведени от „Наредба №6 от 10.08.2011 год. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения”. Същата въвежда редица изисквания за качеството на храната,които са задължителни и които повишават нейната себестойност.
 
Пресмятайки стойностите на разходите се получава следната статистика за издръжка на едно дете:
Първо – издръжка с включени разходи за храна
За 2012 год. 
- Общо разходи в размер на 2 112 673 лв. и издръжката на едно дете за 1 месец ,като средна величина е в размер на 65,64 лева.
- Съобразно  брой на деца по средна посещаемост ,издръжката на 1 дете за 1 месец,като средна величина е в размер на 118,56 лева.
 
Приложение №5
 
За 2013 год.
- Общо разходи в размер на 2 726 610 лв. и издръжката на едно дете за 1 месец ,като средна величина е в размер на 85,68 лева.
- Съобразно  брой на деца по средна посещаемост ,издръжката на 1 дете за 1 месец,като средна величина е в размер на 145,89 лева.
 
Приложение №6
 
Второ – издръжка на едно дете без разходи за храна
За 2012 год. 
 - Общо разходи в размер на 1 257 818 лв. и издръжката на едно дете за 1 месец ,като средна величина е в размер на 39,08 лева.
 - Съобразно  брой на деца по средна посещаемост ,издръжката на 1 дете за 1 месец,като средна величина е в размер на 70,58 лева.
 
Приложение №7
 
За 2013 год.
- Общо разходи в размер на 1 164 552 лв. и издръжката на едно дете за 1 месец ,като средна величина е в размер на 36,59 лева.
- Съобразно  брой на деца по средна посещаемост ,издръжката на 1 дете за 1 месец,като средна величина е в размер на 62,31 лева.
 
Приложение №8
 
Следва да се има предвид, че данните са без включените капиталови разходи по детските заведения, които са също изцяло за сметка на Общината.
Следва да се отчита, че ЦДГ и ОДЗ имат и неразплатени стари задължения които следва да бъдат издължени.
 
Всичко това показва,че издръжката на едно дете в детско заведение се увеличава и поемането на ангажимента за изплащането й следва да се разпредели справедливо между заинтересованите страни – родители/настойници,Община и Държава.
 
С настоящата докладна се предлага не увеличаването на таксата ,а промяна съотношението й между постоянна част и диференцирана част. Така се получава един постоянен ангажимент на родителите/настойници който би могъл да бъде наречен и абонамент /каквато е практиката в Столична община и Пловдив/ и се изравнява съотношението на паричните вноски на трите страни имащи ангажимент в отглеждането и възпитанието на децата. Следва да се има предвид,че се запазват всички намаления и преференции в Наредбата .
 
Справедливото съотношение считам,че е  - за град Хасково - 50 лв. такса, от които 30 лв. постоянна част, която има  абонаментен характер и не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част и за селата – 45 лв. такса, от които 15 лв. постоянна част, която има  абонаментен характер и не се влияе от посещаемостта на детето и 30 лв. диференцирана част.
Цели, които се поставят с  приемането на предложеното изменение:
 
- Прецизиране на терминологията  и внасяне на яснота за гражданите, относно техните задължения и тези на държавата и общината;
- Гарантиране качество на услугата, безопасни и здравословни условия за възпитаването и отглеждането на децата
- Осигуряване на достатъчен финансов ресурс за обезпечаване работата на ОДЗ на територията на община Хасково .
- Осигуряване възможност за ползване на всички преференции от страна на нуждаещите се.
 
Очаквани резултати при приемане на изменението:
 
- Предоставяне на услуга, от която родителите имат нужда.
- Поделяне на финансовите отговорности за отглеждане, възпитание и обучение на децата между държава - община – родители/настойници.
- Осигуряване на финансов ресурс за нормално функциониране на ОДЗ на територията на община Хасково.
 
2. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението
 
Не са необходими допълнителни такива, а ще бъдат използвани заложените в бюджет 2014 на Община Хасково,както и определената държавна субсидия.
 
3. Анализ с правото на Европейския съюз и Правото на Република България
 
Настоящото предложение не противоречи на Правото на Европейския съюз,респективно Хартата за защита на децата и правото на Република България което е хармонизирано в съответствие с изискванията на европейското законодателство. 
Механизъм на разпределение на таксите е въведен в цялата страна като удачен и справедлив, защото ангажира пряко родителите/настойниците, които доброволно са записали децата си в детските градини и съобразно нормата на чл. 19, ал. 2 ЗНП, която предвижда родителите на деца, които ползват детски градини, да заплащат такси, определени от общинските съвети, в съответствие със ЗМДТ. От друга страна, тази такса съобразно ал.1 на чл. 86 ЗМДТ е в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Ал.2 на същия член регламентира, че реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.Тези пера влизащи в цената на таксата са постоянни и същите не се обуславят  от посещението на детето в детската градина.Те се дължат и следва да бъдат събирани,за да съществува самото детско заведение като институция.
 
Видно от горепосоченото е, че законодателят е предвидил събирането на местни такси за ползване на детски ясли и детски градини. Излишно е да се припомня, че услугата е свързана с издръжка на детските градини, което е едно нелеко перо в общинския бюджет и следва да се знае от всички, че чрез преразпределяне на същия този бюджет разходите са прехвърлени и върху гражданите, които нямат деца, а и дори върху тези, които не живеят на територията на общината, но заплащат на някакво основание местни данъци и такси, формиращи общинския бюджет.
 
Във връзка с това, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното 
 
                                               Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б.”в” от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Хасково, както следва:
 
§2 Чл.26 (3)  придобива следната редакция в букви „а” и „б”: 
За Целодневни детски градини и Обединени детски заведения, размерът на месечната такса е, както следва: 
    а/ за град Хасково - 50 лв. такса, от които 30 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част.
    б/ за селата – 45 лв. такса, от които 15 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 30 лв. диференцирана част.
 
 
инж.Георги Иванов
Кмет на община Хасково
 
 
Приложение: