ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов Иванов
Кмет на Община Хасково
 
 
ОТНОСНО: Допълнение на Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.
                  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, е обособена “синя зона”, като в Приложение №2 са описани улиците и местата за паркиране. 
Постъпила е Докладна записка от директора на ОП “Паркинги и гаражи”, с която се предлага да се обособят нови места за паркиране и включването им към “синя зона”. Местата за почасово паркиране се намират на ул. “Козлодуй” (от западния край на ул. “Ал. Танев”), ул. “Козлодуй” (от източния кай на ул. “Ал. Танев”), ул. “Македония” (от към бул. “Освобождение”), бул. “Г.С.Раковски” (след кръстовището с бул. “Съединение” в посока хотел “Аида”), ул. “Кавала”, ул. “Княз Богориди” и ул. “Константин Фотинов”, като броя на паркоместата са общо 86.
Община Хасково възложи изработването на проект за обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане на ул. “Козлодуй”, ул. “Македония”, бул. “Г.С.Раковски”, ул. “Кавала”, ул. “Княз Богориди” и ул. “Константин Фотинов”. 
Изработената проектна документация е съгласувана със сектор “Пътна полиция” към ОДМВР – Хасково, който дава становище за съответствие с изискванията по наредбите на чл.14 от Закона за движение по пътищата, с писмо вх.№24-18-20 от 10.04.2014 г.
На 11.04.2014 г., Комисията по транспорт  към Община Хасково, одобри разширяването на “синя зона”, както следва: 
- ул. “Козлодуй” (от западния край на ул. “Ал. Танев”) – 15 паркоместа;
- ул. “Козлодуй” (от източния кай на ул. “Ал. Танев”) – 7 паркоместа;
- ул. “Македония” – 11 паркоместа;
- бул.”Г.С.Раковски” - 18 паркоместа;
- ул. “Кавала” – 15 паркоместа;
- ул. “Княз Богориди” – 10 паркоместа;
- ул. “Константин Фотинов” – 10 паркоместа;
 
 
Във връзка с големия брой МПС, хаотично паркиращи в централна градска част, нуждата от обособяване на по-добър естетически вид в центъра на града и по повод гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, с нови улици и места за паркиране, както следва:
- ул. “Козлодуй” (от западния край на ул. “Ал. Танев”) – 15 паркоместа;
- ул. “Козлодуй” (от източния кай на ул. “Ал. Танев”) – 7 паркоместа;
- ул. “Македония” – 11 паркоместа;
- бул.”Г.С.Раковски” - 18 паркоместа;
- ул. “Кавала” – 15 паркоместа;
- ул. “Княз Богориди” – 10 паркоместа;
- ул. “Константин Фотинов” – 10 паркоместа;
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж.Георги Иванов/