ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество 
на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Общински съвет - Хасково е утвърдил таксиметрови стоянки  на територията на гр. Хасково. При направени проверки на същите, бе констатирано, че се замърсяват редовно от водачите на таксиметрови автомобили, които ги използват. Замърсяването е предимно с пластмасови чашки, угарки от цигари и други отпадъци. В тази връзка, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе решение таксиметровите водачи да бъдат задължени да не замърсяват стоянките и при неизпълнение на тази разпоредба, да бъдат санкционирани.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково, както следва:
§ 1 Създава се нов чл.38Б с текст: “Водачите на таксиметрови автомобили, използвайки таксиметровите стоянките, са длъжни да не ги замърсяват, за да бъдат в добро състояние и естетичен  вид.“
§ 2 В  чл.43, ал./1/, се създава нова т.7 с текст: “За нарушения на чл.38 Б се налага глоба в размер на: при първо нарушение 100 лв., при второ и всяко следващо нарушение – 200 лв.”
 
 
инж. Георги Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО