ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО 
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на Наредбата за обществения 
ред при използване на пътни превозни средства и 
осигуряване безопасността на движението на 
територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В чл.26, ал.1 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, се забранява паркирането на ППС в парковете, зелените площи, пешеходните зони, детските и спортните площадки, пред входовете на административните, здравните и социалните заведения, на места обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на ППС. Зачестиха случаите, в които водачите на ППС спират на забранените в чл.26, ал.1 места и затрудняват движението на пешеходците и на превозните средства. В тази връзка, предлагам да бъде допълнен текста в чл.26, ал.1, като се забрани освен паркирането и престоя на ППС.
В чл.34, т.2 на горецитираната наредба, Общински съвет – Хасково е определил глоба за нарушителите по чл.25, ал.4 от същата, в размер на 50 лева. През последните месеци се наблюдава увеличаване на броя на таксиметровите водачи, които нарушават ограничението за престой и паркиране на таксиметрови автомобили на автобусните и тролейбусните спирки. Въпреки налаганите санкции на водачите, проблемът продължава да съществува, което води до затруднение при извършване на курсовете от редовните градски автобусни и тролейбусни линии, особено в пиковите часове на деня.   С оглед на гореописаното, трябва да се вземе решение за налагане на по-големи санкции на нарушителите, с които да бъдат освободени спирките за по-лесен достъп на пътниците до градския транспорт.
 
Предлагам Общински съвет - Хасково да приеме решение, с което да отпадне глобата от чл.34, т.2, в частта си отнасяща се за паркирането и престоят на таксиметровите автомобили на автобусните и тролейбусни спирки и да се създаде нова точка 6, в която да се определи глоба от 50 лева за първо нарушение, до 200 лева за второ нарушение и до 400 лева за трето и за всяко следващо.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за Обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:
 
§1 Чл.26, ал.1 придобива следната редакция: “Забранява се паркирането и престоя на ППС в парковете, зелените площи,пешеходните зони, детските и спортните площадки, пред входовете на административните, здравните и социалните заведения, на места обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на ППС, както и на и 5 метра, преди и след кръстовище или пешеходна пътека.
 
§2 Чл.34, т.2 придобива следния вид: С глоба в размер на 50 лв. се наказват нарушителите по чл.16, ал.1;  чл.22, ал.3 и чл.23.
 
§3 В чл.34, се създава нова т.6 с текст:  Нарушителите по чл. 25, ал.4 се наказват с глоба в размер на 50 лева за първо нарушение, до 200 лева при второ нарушение и до 400 лева при трето и всяко следващо.
 
 
 
инж. Георги Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО