ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №705

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2, т.1 и чл.4 от Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им, Общински съвет – Хасково удостоява с отличието „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ХАСКОВО” - д-р Янчо Стефанов Делчев.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/