ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №704

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

 

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 по КК на гр.Хасково  от 75,50 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

 

2.Дава съгласие да се придадат 75,50 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 към Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 по КК на гр.Хасково.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с  „Хрисо Авго“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к. „Източна индустриална зона“, сервиз „Каспи“, представлявано от Георги Колев, за прехвърляне в собственост  на частта от 75,50 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 по КК на гр.Хасково, при цена 1850,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/