ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №702

 

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на:

 

1. Ф- М. в размер на 1 000 (хиляда) лева.

2. Д.З. в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

3. А.А. в размер на 500 /петстотин/ лева.

4. Ш. М. в размер на 500 /петстотин/ лева.

5. И. К. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

6. Т. К. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

7. Г. П. в размер на 500 / петстотин/ лева.

8. Г. Я. за лечение на детето й Б. Я. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

9. Н. Иб. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

10. Е. Ив. за лечение на детето й Г. И. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

11. М. А. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/