ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №701

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Мюмюн Халил за реализиране на обект: „Надстройка с 1 етаж съществуваща сграда за КОО“, Застройка № 7, УПИ I – „За КОО“, кв. 658, гр. Хасково със ЗП 232,00 кв.м., към самостоятелен обект с идентификатор 77195.738.429.7, Застройка № 7, разположена в ПИ с идентификатор 77195.738.429 по КК на гр. Хасково (бул. „Илинден“), целия с площ от 2668 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.738.429, на стойност 12266,60 лв. (дванадесет хиляди, двеста шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/