ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №700

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ – за улична регулация в обхвата на ПИ 77195.742.470, с НТП – улица, при условията на чл.16а от ЗУТ, с цел осигуряване на достъп до Поземлен имот №77195.702.426 по КК на гр.Хасково.

При спазване на нормите за мин.ширина по улицата, в обхвата на уличната регулация ще попадат и части от съседни имоти.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/