ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №699

 

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъде приет така предложеният План за действие на Община Хасково за периода 2021 – 2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

      

II. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т. I от решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/