ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №698

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/