ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №697

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

 

1.Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

 

2.Формираната загуба в размер на 4 993 лв. за 2021 г. да бъде приспадната от следващи отчетни периоди.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/