ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №696

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

 

1.  Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

2.  Формираната  печалба в размер на 296 568,63 лв.  за 2021 г. да се използва  за закупуване на апаратура и инструменти, ремонт на сградата и  наличната апаратура.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/