ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №695

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на “СБАЛПФЗ – Хасково” ЕООД – гр. Хасково.

      

 2. Формираната печалба в размер на 68 552,32 лв. за 2021 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/