ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №692

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.70, ал.1 и ал.7 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, за имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10 с обща площ от 87 кв. м., находящи се на четвърти етаж от сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, със срок на ползване 5 (пет) години.

2. Всички разходи, свързани с текущата поддръжка на имота и експлоатационните разходи са за сметка на ползвателя.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в точка 1 от решението.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/