ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №691

 

На основание чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.46 от Кодекса на труда и чл.70, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Регионален съвет на КНСБ - Хасково, за имот – частна общинска собственост, представляващ: стая №6 с площ 29.00 кв. м. и стая №7 с площ 22.00 кв. м., находящи се на втори етаж от сграда Бизнесцентър 2, гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 2, със срок на ползване 2 (две) години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в точка 1 от решението.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/