ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №690

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Държавна агенция – Архиви за нуждите на отдел „Държавен архив“ – Хасково при дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив, за имот – частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.724.9.7.9 по КК на гр. Хасково, с площ от 172 кв. м., представляващ сграда № 7, разположена в ПИ № 77195.724.9, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет.0, Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, със срок на ползване 10 (десет) години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описания имот в точка 1 от решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/