ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №689

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Адриана  Ангелова за реализиране на обект: „Пристройка и надстройка на съществуваща сграда – Център за автодиагностика и технически прегледи на МПС“, към самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.218.77 за с пристройка от 29,00кв.м и надстройка от 18кв.м (обща РЗП 47,00 кв.м.), разположена в ПИ с идентификатор 77195.726.218 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“); целия с площ 35889 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.224, 77195.726.219, 77195.726.32, 77195.726.38, 77195.726.39, 77195.726.40, 77195.725.43, 77195.726.43, 77195.726.196, 77195.726.195, 77195.726.29, 77195.726.192, 77195.726.191, 77195.726.189, 77195.726.190, 77195.726.187, 77195.726.186, 77195.726.185, 77195.726.184, 77195.726.222, 77195.726.225, 77195.726.24, 77195.726.45, 77195.726.207, 77195.726.227, 77195.726.216, 77195.709.37, 77195.709.39, 77195.709.135, на стойност 1880 лв. (хиляда осемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/