ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №688

 

      

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.717.33 по КК на гр.Хасково /ул.“Бадема“/, с площ 1260,00 кв.м., с начална тръжна цена  221 000,00 лева без ДДС.

        

Възможността за застрояване на имота е ограничена от построения в имота трафопост и кабелните линии, собственост на „ЕР-ЮГ“ ЕАД. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутните зони.

 

        

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/