ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №682

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.522 по КК на гр.Хасково  от 162,75 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 162,75 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.705.522 към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с „Баръш 91“ ЕООД с управител Ниязи Раиф, за прехвърляне в собственост  на частта от 162,75 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.705.522 по КК на гр.Хасково при цена 7500,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/