ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

         

 

РЕШЕНИЕ №681

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 16 от договора за предоставяне на БФП, чл. 17, ал. 2, т.1 и чл. 19 от Общите условия за предоставяне на БФП по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, проект BGENVIRONMENT-4.004-0013 „Преход към климатично устойчиви общности“, Общински съвет – Хасково:

          

1.Дава съгласие Кмета на Община Хасково да издаде от името на Община Хасково в полза на Министерство на околната среда и водите Запис на заповед за 45% от максималния размер на БФП, представляваща авансово плащане в размер на 409 417,53 лева  (четиристотин и девет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и петдесет и три стотинки) по Договор за БФП № Д-33-20/11.07.2022 г.  за реализацията на проект BGENVIRONMENT-4.004-0013 „Преход към климатично устойчиви общности“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

         

  2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите последващи действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/