ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

         

 

РЕШЕНИЕ №680

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.9 (1) от Договор за БФП №: PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022 г. и чл. 5.2. и 5.3. от Общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Общински съвет – Хасково:

 

1. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да издаде Запис на заповед за авансово плащане в полза на Министерство на културата с издател община Хасково, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022 г. за изпълнението на проект „Културно разнообразие в Хасково“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 в размер на 140 755,32 лева (сто и четиридесет хиляди седемстотин и петдесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи 30% от общата стойност на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

          

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите последващи действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/