ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.738.429 по КК на гр. Хасково.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Община Хасково е постъпило искане с рег. индекс: 94 М-49-1 / 22.06.2022г. от Мюмюн Халил за учредяване право на строеж за обект: „Надстройка с 1 етаж съществуваща сграда за КОО“, Застройка № 7, УПИ I – „За КОО“, кв. 658, гр. Хасково със ЗП 232,00 кв.м. намиращ се в УПИ I, кв. 658 по РП на гр. Хасково, бул. „Илинден“, към сграда с идентификатор № 77195.738.429.7, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.4738.429 по КК на гр. Хасково.

Гореописаното лице е собственик на самостоятелния обект с идентификатор № 77195.738.429.7 – Застройка № 7, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.738.429 по КК на гр. Хасково, въз основа на Нотариален акт за собственост на поземлен имот № 49, том 4, рег. № 7118, дело № 584 / 29.12.2003г. по описа на Владилена Сиртова – Нотариус с рег. № 079 по регистъра на НК с район на действие РС Хасково, вписан в Службата по вписвания под вх. рег. № 5884 / 29.12.2003г., акт № 124, том XVI, дело № 3739 / 2003г.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 13.08.2021г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, който предвижда надстройка – трети етаж със складова функция, като носещата конструкция на сградата е масивна, стоманобетонна.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611004110 / 19.07.2022г., според което данъчната оценка на вещното право е на стойност 12266,60 лв. (дванадесет хиляди двеста шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки).

 

Предвид изложеното до тук предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Мюмюн Халил за реализиране на обект: „Надстройка с 1 етаж съществуваща сграда за КОО“, Застройка № 7, УПИ I – „За КОО“, кв. 658, гр. Хасково със ЗП 232,00 кв.м., към самостоятелен обект с идентификатор 77195.738.429.7, Застройка № 7, разположена в ПИ с идентификатор 77195.738.429 по КК на гр. Хасково , целия с площ от 2668 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.738.429, на стойност 12266,60 лв. (дванадесет хиляди двеста шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС