ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №677

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Решение №1 от 08.11.2019 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

       

На основание чл.76, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: Иван Величков Минев

Членове: 

                1. Димитър Георгиев Траянов

                2. Исмаил Себахтин Исмаил

                3. Даниел Насков Йорданов

                4. Иван Матеев Иванов

                5. Георги Костадинов Пеев

                6. Златко Радинов Марчев.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/