ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №676

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация на улица, проектирана в обхвата на поземлени имоти №77195.705.489 и №77195.705.498, в участъка им пред ПИ 77195.705.842 по КК на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                        /Таня Захариева/