ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №673

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот №77195.12.4., м. „Бюкя“, землище гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в имот с предназначение „за съхранение на селскостопанска техника и инвентар“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/