ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №672

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.3 и чл.29, от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ идентификатор №68692.37.12, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и имот с НТП „местен път“. Собствеността на имота се запазва – общинска публична.

Възлага на кмета на община Хасково осъществяването на дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/