ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №671

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация о.т.265 – о.т.277, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/