ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №669

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел.захранване и пътна връзка към обект „ФЕЦ със зарядна станция за електромобили“ в ПИ №00326.201.955 по КК на с.Александрово, община Хасково.

2.На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през ПИ №75085.15.968, №75085.15.56, №75085.20.6, №00326.67.168, всички собственост на община Хасково и учредяване на сервитут.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/