ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №667

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

 

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.301.46 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и едно точка четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199489/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 568 кв. м. (петстотин шестдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001717 (нула нула хиляда седемстотин и седемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 46992.111.5, 77195.301.51, 77195.301.44, 77195.301.48 и 77195.301.47; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.301.47 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и едно точка четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 2285/20.03.2013г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 37994 кв. м. (тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001626 (нула нула хиляда шестстотин двадесет и шест), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.301.51, 77195.301.46, 77195.301.44, 77195.301.48, 77195.302.50, 77195.302.57 и 77195.302.58; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11867.15.37 (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем точка петнадесет точка тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-548461/25.05.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Войводово, общ. Хасково, с площ 36090 кв. м. (тридесет и шест хиляди и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000137 (нула нула нула сто тридесет и седем), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 11867.15.33, 11867.15.34, 11867.15.41, 46992.21.11, 46992.111.5, 77195.301.47, 77195.302.58, 11867.15.38, 11867.15.36 и 11867.15.30 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 46992.111.5 (четиридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и две точка сто и единадесет точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199480/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Манастир, общ. Хасково, с площ 18500 кв. м. (осемнадесет хиляди и петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000001 (нула нула нула нула нула едно), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 11867.15.41, 46992.21.11, 46992.111.347, 46992.111.348, 46992.111.4, 46992.111.6, 77195.301.51, 77195.301.46, 77195.301.47 и 11867.15.37, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.301.46, находящ се в землището на гр. Хасково; Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.301.47, находящ се в землището на гр. Хасково; Язовир, разположен в поземлен имот с идентификатор № 11867.15.37, находящ се в землището на с. Войводово, общ. Хасково и Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 46992.111.5, находящ се в землището на с. Манастир, общ. Хасково, съгласно Приложение №1.

 

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

 

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

       

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/