ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

               

РЕШЕНИЕ №666

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

 

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 (четиринадесет хиляди петстотин и петдесет точка деветдесет и пет точка четиристотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м. (четири хиляди осемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418 (нула нула нула четиристотин и осемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 14550.95.418 в с. Гарваново, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 4853 кв. м., стар номер 000418, съгласно Приложение №1.

 

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

 

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

       

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/