ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №664

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС; чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково; във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване на правo на строеж в полза на Ангел Михайлов за 27,41 кв.м. площ за изграждане на ,,Фотоволтаична електрическа инсталация – 30кW” попадащ в с. Узунджово, общ. Хасково целия с площ 825 кв.м., при граници на имота: УПИ III-643, УПИ IV-643, улица, УПИ VI-680 и УПИ XII-646 2, на стойност 320,00 лв. /триста и двадесет лева/ без ДДС.  

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/