ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №662

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва: 

§1. В Чл. 56 “В” от Наредбата се правят следните изменения:

 

- т.60, т.61, т.62, т.63, т.64, т.65, т.66, т.67, т.68, т.69,  и т.70 се отменят;

 

§2. В Чл. 56 “В” от Наредбата се правят следните допълнения:

        - създава се т.81,  „Некролог със снимка – 3 бр.“

УСЛУГА

МЯРКА

ЦЕНА С ДДС В ЛВ.

81

НЕКРОЛОГ СЪС СНИМКА – 3 бр.

бр.

3,30

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/