ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №661

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

Дава съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Хасково и Второ Българско Неделно училище „Св.Иван Рилски”, гр.Комотини, Република Гърция, представлявано от Дружество „България”, Република Гърция.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/