ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.07.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №657

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2 от Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно изготвен Списък от Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково.

 

2. Определените средства в размер на 100 000 лв., съгласно т.10.6. от Решение №582 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково, да бъдат пропорционално разпределени на одобрените 23 бр. кандидати, които да  получат през 2022 г. сума в размер на 4 347.82 лв.

 

3. Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин Витро, съгласно чл.17, ал.1 от горецитирания Правилник.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/