ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

Предложение за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково

От Георги Пеев, общински съветник в Общински съвет – Хасково

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

С настоящото предлагам промяна в проекта за решение относно Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен за публично обсъждане от кмета на община Хасково. Предложението ми касае Приложение №2 към Наредбата и цели да уеднакви списъка с улици и пространства за платено паркиране в гр. Хасково.

Първата част от улици и пространства в Приложение №2 е приета с Решение на Общински съвет - Хасково при създаването на Синя зона в града. През 2021 година този списък е допълнен с нови паркоместа за платено паркиране на пътни превозни средства. С настоящото предложение на кмета на община Хасково се предлага ново допълнение. По този начин Приложение №2 става до известна степен объркващо, а и неотговарящо изцяло на нормативите. Например, в допълнението от 2021 г. е посочен броя на паркоместата по чл. 29 от Наредбата, но в останалите улици и пространства, приети с Решение на ОбС-Хасково назад в годините, броя на местата за паркиране на хора с увреждания не е уточнен. В първата част на сегашното Приложение №2 е посочено и начина на паркиране (косо, надлъжно и т.н.). Считам, че тези уточнения трябва да отпаднат, тъй като в новодобавените улици и пространства начинът на паркиране не е изрично посочен. А това ще улесни служителите в звеното, които поддържат местата в Зоната.

По тези причини предлагам Общински съвет – Хасково да отмени Приложение №2 от Наредбата в сегашния му вид и да приеме изцяло ново Приложение №2, което представям на Вашето внимание. В него няма промяна на броя паркоместа, или добавяне и премахване на улици и пространства. Считам, че един изчистен и ясен за разбиране текст на Приложение №2 е изцяло в интерес на гражданите.

С оглед на гореизложеното предлагам нов проект за решение на внесеното от кмета на община Хасково предложение  за Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково:

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково, както следва:

§1. Отменя Приложение №2 от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково и приема ново Приложение №2 (Списък на улици и пространство в „Синя зона“) от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково се допълва, както следва:

 

Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“):

 • Ул. ”Атон” – от ул. ”Цар Калоян до бул. ”България” – 16 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. ”Атон” – от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”6 септември” западна страна – 3 броя паркоместа – район А
 • Ул. ”Пирин” – между ул. ”6 септември” и ул. ”Сан Стефано” западна страна – 3 броя паркоместа – район А
 • Ул. “Витоша” – между ул. ”6 септември” и ул. “Сан Стефано – източна страна - 6 броя паркоместа – район А
 • Ул. ”Ст. Караджа” - между бул. „България” и ул. ”Сан Стефано” западна и източна страна - 19 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Паркинг на ул. „Пирин” зад Райфайзенбанк – 35 броя паркоместа, от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба - район А
 • Ул. „Скопие” – 15 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. „Одрин” западната страна - от кръстовище с ул. „Малъ тепе” до кръстовище с бул. „Съединение” – 4 броя паркоместа – район Б
 • Ул. „Ал. Стамболийски” - от пл. „Свобода” до кръстовище с ул. „Ивайло” – 3 броя паркоместа – район Б
 • Ул. „Ал. Стамболийски” - от кръстовище ул. „Ивайло” до бул. „Съединение” източна страна – 9 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Ст. Караджа”- между ул. “Сан Стефано” и ул. ”В. Търново” западна страна – 22 броя паркоместа, от които 2 по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”В. Търново” - от ул. ”Пирин “ до ул. ”Ст. Караджа”, северна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Атон” - южно от ул. “В. Търново”, западна страна – 5 броя паркоместа – район Б
 • Пространството северно от бл. 5-7 на ул. ”Сан Стефано” и ул. “Атон”,  северно и южно -   22 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. “Пирин” - от ул. ”Сан Стефано” до ул. ” В. Търново”, източна и западна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Омуртаг” - от бул. ”Съединение” до ул. “Узунджово”, източна и западна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Пространството между ДСК (Пл. ”Свобода”) и сграда офис Райфайзенбанк  пл. „Свобода” 3, северно от площад „Свобода”    източно и западно по едно място – 2 броя паркоместа – район Б
 • Ул. ”Ивайло” - от кръстовище с ул. „Ал. Стамболийски”, южна страна        - 4 броя паркоместа – район Б
 • Ул. ”Г. Кирков” – от хотел “Аида” до бул. “Съединение”, западна страна – 20 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. ”В. Друмев” - от ул. ”Г. Кирков” до ул. ”Кл. Охридски”, източна страна – 5 броя паркоместа – район В
 • Ул. ”Х. Димитър” – от ул. ”Г. Кирков” до бул. ”Раковски”, южна страна – 5 броя паркоместа – район В
 • Ул. “Три уши”, западна част – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. ”Климент Охридски” – от бул. ”България” до пл. “Атлантически”, южна страна – 8 броя паркоместа – район В
 • Ул. ”В. Друмев” - от ул. “Кл. Охридски” до Стоматологичен център І, западна страна – 12 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. „Иван Вазов” - от кръстовище ул. „Добруджа” до кръстовище с ул. „П.Р. Славейков”, източна страна – 14 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Иван Вазов” - от кръстовище ул. „П.Р. Славейков” до кръстовище ул. „Хр. Ботев”, западна страна - 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”П.Р. Славейков” - от бул. ”България” до ул. ”Ив. Вазов”, северна страна – 16 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Арда” – от бул. ”България” до ул. ”Добруджа”, източна страна – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Панаира” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”П.Р. Славейков” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Добруджа” - от EVN до пицария “Уно Пю” – 20 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Бул. ”България” – от кръстовище с ул. „Арда” до кръстовище с ул. „Марагидик” – 11 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Цар Калоян” – 35 броя паркоместа, от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Узунджово” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Мал тепе” – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Пл. “Спартак” – 12 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Козлодуй” - от западния край на ул. „Ал. Танев” -  15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Козлодуй” - от източния край на ул. „Ал. Танев” – 7 броя паркоместа – район Г
 • Бул. „Македония” – 11 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба  - район Г
 • Бул. „Г.С. Раковски” – от кръстовището с бул. „Съединение“ до ул. „Х. Димитър“ – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул.„Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А.
 • Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр., от които 3 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба - район Б.
 • Ул. “Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А.
 • Площад „Лебеда“ – 38 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А.
 • Вход магазин „Лидл“ до вход  ОУ „Хр. Смирненски“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А.
 • Ул. „П.Р. Славейков“ от ул. „Епископ Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Враня“ – 12 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Зоните по ул. „Княз Стефан Богориди“ – 11 бр., от които 2 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба, ул.„Константин Фотинов“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба и ул.„Кавала“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Бул. „България“ – от кръстовище ул. „Драгоман“ до комплекс XXI век – 8 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Драгоман“ – от ул. „Стефан Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Бул. „България“ от кръстовище с ул. „Вършец“ до стария хлебозавод – 20 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Патриарх Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Б.
 • Ул. „Хан Кубрат“ от ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район В.
 • Пл. “Спартак“ – изток и запад – 49 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Цар Освободител” до Бизнесцентър 2 – 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Васил Друмев” и ул. „Преслав” – 17 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. „П. Евтимий” Областен съвет – 35 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Бул. „Г. С. Раковски” пред НАП /кв.306/ - 30 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Бул. „България” срещу промишления пазар /кв.399/ - 20 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Бул. „България” пред комплекс „21 век” – 15 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Бул. „България” след Изчислителен център – 30 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Васил Друмев” зад ресторант „Република”  /кв.399 / - 21 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Срещу градинката на Бизнесцентър 1 /кв.412 дъгата/ - 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Пред Младежки център /кв.255/ - 12 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Кв. „Орфей” , ул. „Ком” – УПИ VII, кв. 651 – 66 бр. паркоместа, от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Площад „Свобода” – 10 паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б

 

§2. Чл. 29 (2) се изменя както следва:

Чл. 29 (2) Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

§3. Чл.30 се изменя и допълва както следва:

1. Ал.1 се изменя както следва:

(1)При паркирано в нарушение на правилата за движение ППС или за което не е заплатена дължимата цена по чл.99, ал.3 от ЗДвП и в случаите на чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак, службите за контрол, упълномощени от кмета на общината могат да отстранят ППС, чрез специализирано за целта превозно средство (паяк).

2. В ал.2 се правят следните промени:

- в изречение първо думата „автомобили“ се заменя с израза „пътни превозни средства“, а думата „разноските“ се заменя с думата „разходите“

- в изречение второ след думата „регистрационен талон“ се добавя израза „или друг документ за собственост“

- изречение последно се отменя. 

3. Ал.3 се изменя както следва: 

(3) ППС за което не е заплатена цената за паркиране по чл.99, ал.3 от ЗДвП, може да бъде принудително задържано от службите за контрол, определени от кмета на общината, чрез използване на техническо средство тип „скоба“, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство.

4. Създава се ал.6 със следното съдържание:

 (6) Стойността на разходите по ал.2 и ал.3 са както следва:

1. Цени при репатриране на ППС:

а) Принудително репатриране на ППС, което е в нарушение на режима на паркиране или правилата на движение - 50 лв.

б) При започнато преместване /репатриране/ на ППС и когато собственикът му се яви на място с желание да го освободи - 25 лв.

2. Монтаж и демонтаж на техническо средство за принудително задържане тип „скоба“ - 25 лв.

 

§4. Измененията посочени в §2 и §3 от настоящото решение влизат в сила от 01.08.2022 г. Изменението посочено в §1 влиза в сила от 04.09.2022 г.

 

С уважение:

Георги Пеев /П/

Хасково, 30 юни 2022 г.