ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О          

 

                                                   

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, представляващ водоем разположен в поземлен имот с идентификатор № 14550.95.418, находящ се в землището на с. Гарваново, община Хасково.

 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите.

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,     

        

Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (ЗК), Общинският съвет одобрява преди тяхното издаване решенията на кмета на общината за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионните договори, независимо от вида на концесията.

В правомощията си на Концедент за общинските концесии, съобразно нормативните изисквания на Закона за концесиите (в сила от 01.01.2018г.), представям за одобрение от Общински съвет – Хасково проект на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 (четиринадесет хиляди петстотин и петдесет точка деветдесет и пет точка четиристотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м. (четири хиляди осемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418 (нула нула нула четиристотин и осемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417.

В резултат от подготвителните действия, са изготвени изискващите се от закона технически, финансово – икономически, правен, екологичен и социален анализи. Анализите показват, че не са налице правни ограничения и фактически пречки за предоставяне на поземлен имот – публична общинска собственост за стопанисване чрез концесия. Състави се обосновка на концесия, проект на обявление за откриване на процедурата и документация за концесията.      Обосновката на концесията е изпратена за съгласуване на основание чл. 58, ал. 3 от ЗК, с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Държавна агенция „Националната сигурност“, относно липсата на хипотеза за изключване от възлагане на настоящата концесия по чл. 24 от ЗК. От полученото становище от Държавна агенция „Национална сигурност“ с рег. индекс: 12-95-1 #1 / 20.05.2022г., се констатира, че предоставянето на обекта на концесия не представлява опасност за националната сигурност, нито пък е налице изричен закон, който да забранява предоставянето на обекта (или сходни с него обекти) на заявената (или сходна с нея) концесия. Становища от Министерство на вътрешните работи по изпратено писмо от Община Хасково с рег. индекс: 04-04-2 / 05.05.2022г., Министерство на културата по изпратено писмо от Община Хасково с рег. индекс: 04-10-12 / 05.05.2022г., Министерство на околната среда и водите по изпратено писмо от Община Хасково с рег. индекс: 04-03-6 / 05.05.2022г. и от Министерство на отбраната по изпратено писмо от Община Хасково с рег. индекс: 04-11-2 / 05.05.2022г., не са постъпили до момента, като на основание чл. 58, ал. 3 от ЗК, съответното ведомство ако в 14-дневен срок от получаване на обосновката не представи становище, се приема, че не е налице опасност.

Целесъобразността и ефективността на концесията от гледна точка на концедента е подробно мотивирана в приложената към материалите обосновка на концесията и се свързва основно със следните обстоятелства:

1. Необходимостта от съхраняване на съвкупността от хидромелиоративни съоръжения в региона, като функционално годна за експлоатация взаимносвързана система, осигуряваща нормалния и безопасен отток и използване на водите, в т.ч. при екстремни ситуации.

2. Необходимостта от редовна целенасочена технологична поддръжка и ремонт на основните функционални съоръжения на водоема.

3. Необходимостта от запазване на определен обем от социални дейности, в т.ч. чрез реализация на част от имуществото на Общината и насочването на ресурси към по-малък брой социално значими дейности и/или обекти.

4. Предоставяне на възможности за реализация на конкретни дейности и/или проекти от малкия и среден бизнес в региона, с което ще бъде стимулирано привличането на частни финансови технологични ресурси, както и евентуални иновативни решения, свързани с използването и технологичната поддръжка на водоема.

5. Социалният ефект, в резултат на:

  • разкриването на нови работни места в дейностите по използването и технологичната поддръжка на водоема и свързаните с него съоръжения;
  • възможностите за използването на водоема и неговите околности за индивидуален риболов и спортно-туристически мероприятия.

Реализацията на така мотивираните цели предполага условията за отдаване на концесия да бъдат без излишни ограничения, като по този начин стимулират максимално предприемчивостта на потенциалните концесионери. Единственото категорично условие следва да бъде поемането изцяло на правата и задълженията по техническата експлоатация на водоема, стената и съоръженията към нея по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние - ДВ, бр. 9 от 31.01.2020г., Закона за водите, както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения.

От всички събрани материали и информация, становища и концесионни анализи следва, че е законосъобразно и целесъобразно да бъде открита процедурата за възлагане на концесия, която да се осъществява върху обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 (четиринадесет хиляди петстотин и петдесет точка деветдесет и пет точка четиристотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м. (четири хиляди осемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418 (нула нула нула четиристотин и осемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417.

Срокът за предоставяне на концесия да бъде 35 години, с оглед на:

- очаквания срок на съществуване на водоема;

- необходимостта концесионерът да съсредоточи съществени средства, които да използва целево за текуща поддръжка и ремонт, което ще запази водоема за този период като елемент от инфраструктурата на района.

 

      

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 (четиринадесет хиляди петстотин и петдесет точка деветдесет и пет точка четиристотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м. (четири хиляди осемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418 (нула нула нула четиристотин и осемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 14550.95.418 в с. Гарваново, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 4853 кв. м., стар номер 000418, съгласно Приложение №1.

 

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

 

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

        

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник – отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС