ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

Относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна      общинска собственост

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

   

В Община Хасково е постъпило Заявление с Рег. индекс: 94А-2345-2/10.12.2021 г. от Ангел  Михайлов за учредяване право за строеж на: ,,Фотоволтаична електрическа инсталация – 30кW”, находящ се в УПИ V680, кв. 84 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково, на покрива на съществуваща двуетажна сграда и на терена, т.е. представлява площадков енергиен обект, а имота е частна общинска собственост.

Представения проект е разгледан на Заседание на Комисия по чл.210, проведено на 17.11.2021 г. и Решение по т.1 от Протокол №61/17.11.2021 г. е определено еднократно обезщетение в размер на 54,82лв., дължимо на Община Хасково, като собственик на поземления имот за учредяване право на прокарване на трасе на подземна кабелна линия НН. Цената е заплатена с фактура № 1000047731/19.11.2021г. и е издадена Заповед №2087/29.11.2021г. на Кмет на Община Хасково.

УПИ V680, кв. 84 по плана на с. Узунджово, е частна общинска собственост, актуван с АОС  №12409 от 19.04.2022 г., вписан на 18.05.2022 г. под рег.№3112, том IX, дв. вх. рег. №3093 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

На основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал. 4, т. 3 от НУРОС, правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на други лица когато това е предвидено в закон.

Според разпоредбите на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, когато изграждането и разширяването на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци, се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.

Изготвена е експертна оценка от независим лицензиран оценител за пазарната стойност на ОПС върху площ от 27,41 кв.м., която е 320,00 лв. /триста и двадесет лева/ без ДДС.

 

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС; чл. 60, ал. 4, т. 3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково; във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване на правo на строеж в полза на Ангел Михайлов за 27,41 кв.м. площ за изграждане на ,,Фотоволтаична електрическа инсталация – 30кW” попадащ в с. Узунджово, общ. Хасково целия с площ 825 кв.м., при граници на имота: УПИ III-643, УПИ IV-643, улица, УПИ VI-680 и УПИ XII-646 2 на стойност 320,00 лв. /триста и двадесет лева/ без ДДС.           

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Маргарита Митева

Мл. експерт в д-я „ИСДУОС“