ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

                                                                         

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване действия на кмета на общината по делегиране правото на организиране на безплатни превози на  децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I - XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, и на учениците, които се обучават за придобиване на квалификация по професия, в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, на директорите на училищата  и детските градини.

 

 

         

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с разпоредбата на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, органите на местното самоуправление осигуряват и контролират безплатен транспорт на децата и учениците. Съгласно чл.20, ал.1 от “Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински  и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите” на децата и учениците по чл.19, т.8 се организират от общината по местонахождение на училището и детската градина, съответно от училищата и детските градини, на които въз основа на договор, сключен между кмета на общината и съответното учебно заведение е делегирано правото за организиране на безплатни превози съгласно чл.20, ал.7 от същата Наредба.

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

                                                          РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.256, ал.1, т.10 и чл.283, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.19, т.8 и чл.20, ал.1, т.1, т.2, т.4 и ал.7 от „Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински  и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите“, Общински съвет Хасково реши:

 

1.Одобрява действията на кмета на общината по делегиране правото за организиране на безплатни превози на  децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I - XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, и на учениците, които се обучават за придобиване на квалификация по професия, в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, на директорите на училищата, разположени на територията на Община Хасково, както и на директора на ДГ №21 „Вихрогонче“.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Милен Славов