ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Определяне на състав на Общински съвет по наркотични вещества - Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Общинският съвет по наркотични вещества функционира съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

Общинският съвет по наркотични вещества разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общината; ръководи и контролира дейността на Превантивно - информационния център по наркотични вещества; предлага  чрез Кмета на общината осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на общинските програми; изпълнява националната политика по предотвратяване на трафика и употребата на наркотични вещества на местно ниво.

В състава на Общинския съвет по наркотични вещества – Хасково са включени представители на различни институции в т.ч. РУО на МОН, Районен съд, Районна прокуратура, ОД на МВР, ДСП, ЦПЗ, Община Хасково, МКБППМН и др.

Във връзка с това, предлагам следния състав на Общински съвет по накортични вещества:

Председател: Мария Вълчева – заместник-кмет на Община Хасково

Секретар: Паулина Несторова – служител в Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Хасково

Членове:

1.Емилия Генова - Прокурор в Районна прокуратура – Хасково;

2.Даниела Николова – Съдия, заместник административен ръководител – заместник председател на Районен съд – Хасково;

3.д-р Станимира Тананова – директор на РЗИ - Хасково

4.Гелена Валериевна Попова – социален работник в отзел “Закрила на детето” – ДСП-Хасково;

5.Златка Караджова – началник-отдел ЗСД, Община Хасково;

6.Румен Атанасов – гл. експерт ОМП, Община Хасково;

7.Живка Стайкова – старши експерт РУО на МОН – Хасково;

8.Гл.инсп. Станислав Димитров Зарков – началник-сектор ПКП, отдел КП при ОД на МВР - Хасково;

9.Инсп. Катерина Стойчева Стойчева – разузнавач в група ППЛ, сектор ПКП, отдел КП при ОД на МВР - Хасково;

10.д-р Светослав Кантарджиев – “Център за психично здраве” ЕООД –Хасково;

11.Катя Демирева – директор на ОП „Младежки център“ – Хасково

12.Юлия Динкова – Секретар на МКБППМН – Община Хасково.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет –Хасково приема състав на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково, както следва:

 

Председател: Мария Вълчева – заместник-кмет на Община Хасково

 

Секретар: Паулина Несторова – служител в Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Хасково

 

Членове:

1.Емилия Генова- Прокурор в Районна прокуратура – Хасково;

2.Даниела Николова – Съдия, заместник административен ръководител – заместник председател на Районен съд – Хасково;

3.д-р Станимира Тананова – директор на РЗИ - Хасково

4.Гелена Валериевна Попова – социален работник в отзел “Закрила на детето” – ДСП-Хасково;

5.Златка Караджова – началник-отдел ЗСД, Община Хасково;

6.Румен Атанасов – гл. експерт ОМП, Община Хасково;

7.Живка Стайкова – старши експерт РУО на МОН –Хасково;

8.Гл.инсп. Станислав Димитров Зарков – началник-сектор ПКП, отдел КП при ОД на МВР;

9.Инсп. Катерина Стойчева Стойчева – разузнавач в група ППЛ, сектор ПКП, отдел КП при ОД на МВР;

10.д-р Светослав Кантарджиев – “Център за психично здраве” ЕООД –Хасково;

11.Катя Демирева – директор на ОП „Младежки център“ – Хасково

12.Юлия Динкова – Секретар на МКБППМН – Община Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                  /Станислав Дечев/