ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за разпределяне на средства, съгласно Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         С Решение №582 от 15.04.2022 г. Общински съвет – Хасково определи средства в размер на 100 000 лв. в бюджета на Община Хасково за 2022 г., за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

         В Правилника за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, са определени реда, условията и начина за финансово подпомагане на процедурите. Съгласно чл.8 от Правилника, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е разгледала постъпилите 25 бр. искания на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Комисията е установила, че 23 бр. от подадените заявления отговарят на всички изисквания на цитирания Правилник.

            Съгласно Правилника за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, Комисията е изготвила следното предложение до Общински съвет – Хасково:

         1. Да бъде отпусната сумата от 4 347.82 лв. на одобрените 23 бр. кандидати, изпълнили изискванията на чл.4 от Правилника.

         2. Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро (чл.17, ал.1 от Правилника).

         3. Комисията предлага на Общински съвет – Хасково, определената сума в размер на 100 000 лв., съгласно приетия Бюджет за 2022 г. на Община Хасково за финансиране на процедури „Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, да бъде пропорционално разпределена на одобрените 23 бр. кандидати, които да   получат през 2022 г. сума в размер на 4 347.82 лв.

         Списъкът на лицата, които ще получат финансово подпомагане за извършване на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, се намира в Общински съвет – Хасково, но поради  конфиденциалност на съдържащата се информация, не се прилага към Докладната записка.

 

         Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

           

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2 от Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно изготвен Списък от Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково.

        

2. Определените средства в размер на 100 000 лв., съгласно т.10.6. от Решение №582 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково, да бъдат пропорционално разпределени на одобрените 23 бр. кандидати, които да  получат през 2022 г. сума в размер на 4 347.82 лв.

 

3. Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро, съгласно чл.17, ал.1 от горецитирания Правилник.

        

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/