ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково за 2022 г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на Вашето внимание предложение за извършване на актуализация и вътрешни компенсирани промени по инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с  Решение № 582/15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

В резултат от процеса по изпълнението на приетия бюджет за 2022 г. и съобразно инвестиционните намерения и проведени процедури съгласно закона за обществени поръчки, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент са извършени единствено служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, които са в резултат на получени средства от централния бюджет. Предложените корекции, представени по разпоредители с бюджет и съобразно източниците на финансиране, са, както следва:

 

 1. «Общинска администрация», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности

Във връзка с необходимост от възлагане на изпълнението на обект „Подпорна стена с височина до 1.20м до югоизточна имотна граница на УПИ V, кв. 645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“се налага промяна в инвестиционната програма на общината. Стойността на планираните СМР възлиза на 49 400 лв. За целта се добавя нов обект „Подпорна стена с височина до 1.20м до югоизточна имотна граница на УПИ V, кв. 645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“ във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда», дейност 619 «Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие» и подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти» на стойност 49 400 лв. Съобразно характера на възникналите разходи средствата ще се осигурят от резерва на общинския бюджет за непредвидени и неотложни нужди.

Б/ Добавяне на обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“

             Във връзка с реализацията през годината на проекти със сключени договори за БФП е необходимо да се актуализира разчета за капиталовите разходи чрез корекция на следните обекти:

 • Увеличават се средствата за обект «Капиталов трансфер към Тролейбусен транспорт ЕООД за закупуване на електрически автобуси- 5 бр., и изграждане на кабелно трасе, Хасково», изпълняван по ОП „Околна среда“, отчитан във Функция 8 «Икономически дейности и услуги»  и подпараграф 55-01 «Капиталови трансфери за нефинансови предприятия» на стойност 688 лв. Средствата са осигурени съгласно договора за БФП;

 

2.  ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

Постъпила е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага корекция по плана на бюджета в делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с постъпили средства от продажба на отпадъчна хартия. В тази връзка се предлага промяна по бюджета а училището, както следва:

 • Увеличават се средствата по приходния подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» с 198 лв.;
 • Увеличават  се средствата в разходната част на бюджета във функция 3 «Образование», дейност 322 «Неспециализирани училища» и подпараграф 10-15 «Разходи за материали» с 198 лв.

 

 3. ДГ №17 «Иглика», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

Чрез докладна записка на директора на учебното заведение се отправя молба за актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Тя е продиктувана от генерирани приходи от възстановена щета по застрахователна полица на имущество. В тази връзка е нужно увеличаване на средствата по приходния подпараграф 36-12 «Получени други застрахователни обезщетения» с 1 663 лв., респективно да се увеличат планираните разходи във Функция 3 и подпараграф 10-15 «Разходи за материали» с 1 663 лв.

 

     4. ОУ «Христо Смирненски» гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е в посока увеличение в резултат на генерирани допълнителни приходи и е, както следва:

 • По приходната част на бюджета се увеличават подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» с 342 лв., получени от продажба на вторични суровини след проведена инвентаризация. Също така в резултат на получен дарение следва да се актуализира подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» със сумата от 840 лв.
 • По разходната част се предлага увеличение във фунцкия 3 «Образование», дейност 322 «Неспециализирани училища» и подпараграф 10-15 «Разходи за материали» с 840 лв. съгласно волята на дарителя, както и подпараграф 10-14 «Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките» с 342 лв.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на училището се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е продиктувана от недостига на средства за финансиране придобиването на водогреен котел в резултат на повишените цени в течение на годината. За целта е нужно увеличение в разчета за финансиране на капиталовите разходи и в частност обект «Котел за парно в ОУ "Христо Смирненски" - 1 бр.» във функция 3 «Образование» с 19 443 лв. Средствата ще се осигурят чрез:

 • Компенсирани промени по бюджета на училището и намаление на текущите разходи за сметка на инвестиционните с 13 443 лв.;
 • Намаление на обект от капиталовата програма с наименование „Мултифункционално устройство за ОУ "Христо Смирненски" - 1 бр.“ с 6 000 лв.

 

5. ДГ № 1„Ян Бибиян“, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

В резултат на постъпили приходи от предадено отпадъчно желязо е постъпила докладна записка от директора на детската градина, с която се предлага актуализация на бюджета в посока увеличение по приходите, респективно и на разходите във Функция 3 «Образование», както следва:

 • По приходите - подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» със сумата от  144 лв.
 • По разходите - подпараграф 10-15 «Разходи за материали» в дейност 311 «Детски градини» се увеличава със 144 лв.

 

6. СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на бюджета, засягаща приходната част. Необходимостта е във връзка с осигуряване на средства за заплащане на данъка върху приходите от стопанската дейност и е, както следва:

 • Да се увеличи подпараграф  24-05 «Приходи от наеми на имущество» в резултат на постъпилите средства от договора за отдаване на стола на училището" със 175 лв. С тази сума ще бъде увеличен отрицателния подпараграф 37-02 «Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)».

 

7. ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Конуш

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

Постъпила е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага корекция по плана на бюджета в делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с постъпили средства от закупена тръжна документация. В тази връзка се предлага промяна по бюджета а училището, както следва:

 • Увеличават се средствата по приходния подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» с 200 лв.;
 • Увеличават  се средствата в разходната част на бюджета във функция 3 «Образование», дейност 322 «Неспециализирани училища» и подпараграф 10-15 «Разходи за материали» с 200 лв.;

 

      8. ДГ № 16 «Славейче», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

В резултат на постъпили приходи от предадено отпадъчно желязо е постъпила докладна записка от директора на детската градина, с която се предлага актуализация на бюджета в посока увеличение по приходите, респективно и на разходите във Функция 3 «Образование» и дейност 311 «Детски градини», както следва:

 • По приходите - подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» със сумата от  1 719 лв.
 • По разходите - подпараграф 10-15 «Разходи за материали» се увеличава със 1 719 лв.

 

9. ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на професионалната гимназия се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за придобиване на следните активи:

 • Увеличава се по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование» обект «Настолни компютри за ПГДС- 3 бр.» с 4 088 лв. Посочените са предназначени за извършване на административно обслужване.;
 • Добавят се по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование» обект «Мултифункционално устройство за учебния процес в ПГДС- 1 бр.» на стойност 2 622 лв. Също така се увеличават средствата за обект «Циркуляр форматно разкройващ за ПГДС- 1 бр., Хасково» с 1 500 лв. за закупуване на допълнителна предпазна греда.;

Общият размер на средствата /8 210 лв./ се осигуряват от бюджета на професионалната гимназия в делегираната от държавата дейност чрез компенсирани промени.

 

10. ОП «Екопрогрес», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на собствените средства

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на общинското предприятие се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с актуалните към моментa на обявяване на процедурите по ЗОП цени на активите. В тази връзка е необходимо да се извършат следните корекции по инвестиционния план:

 • Увеличават се предвидените средства по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда», дейност 623 «Чистота» за обект «Специализирани транспортни средства за дезинфекция на обществени пространства- 2 бр.» със 132 000 лв. Сумата ще бъде осигурена чрез компенсирана промяна и прехвърляне от бюджета на Общинска администрация в дейност 623 «Чистота»;
 • Увеличават се инвестиционните разходи като се добавяе нов обект «Помпа за водовземане за нуждите на ОП «Екопрогрес»- 1 бр.» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда», дейност 622 «Озеленяване»на стойност 6 600 лв. Средствата се осигуряват чрез компенсирана промяна по бюджета на общинското предприятие;
 • Увеличават се планираните средства по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 8 «икономически дейности и услуги» за обект «Асфалтополагаща машина за дейности по възстановяване на пътни настилки по общинската мрежа- 1 бр.» с 20 000 лв. Сумата ще се прехвърли към бюджета на общинското предприятие от резерва на общинския бюджет за непредвидени и неотложни нужди;
 • Променя се наименованието на обект «Самосвал до 3,5 т-двойна кабина за дейност "Чистота"-4бр., гр. Хасково» както следва «Употребяван тристранен самосвал (до 3.5 т.)- 2 бр. и употребяван тристранен самосвал (12 т.) – 1 бр. за дейност «Чистота». Предвидените средства за придобиване на активите не се запазват в размер на 120 000 лв.

 

11. Регионална библиотека „Христо Смирненски“, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на делегираните от държавата средства    

Постъпила е докладна записка от директора на регионалната библиотека, с която се предлага корекция по плана на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с генерирани повече от прогнозираните приходи. В резултат се предлага промяна по бюджета на библиотеката в посока увеличение в следните приходни подпараграфи:

•         По подпараграф 24-04 «Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция» с 1 000 лв.

•         По подпараграф 28-02 « Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети» с 1 000 лв.

•         По подпараграф 37-02 « Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)» с (-) 42 лв.

С нетната стойност на увеличението от 1 958 лв. се предлага да нарастне разходната част във Функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности», дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ и подпараграф 10-15 „Разходи за материали“.

 

Подробна информация за актуализациите по бюджета за годината на община Хасково  е представена в Приложение № 1 към докладната записка. Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2022 г., както следва:

 

1.Приема актуализациите по бюджета на Община Хасково за 2022 г. в общ размер на 7 064 лв. съгласно Приложение № 1.

2.Приема корекциите по параграфи на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2022 г., както следва:

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

1 242 413

1 242 413

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

6 437 991

6 645 991

208 000

3.

§53-00 Придобиване на НМА

317 360

317 360

-

4.

§54-00 Придобиване на земя

20 000

20 000

-

 

Общо по бюджета за 2022 г.

8 017 764

8 225 764

208 000

 

3.Приема корекциите по параграфи на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2022 г. на Община Хасково, както следва:

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

1 763 172

1 763 172

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

2 276 334

2 297 987

21 653

3.

§53-00 Придобиване на НМА

100 770

100 770

-

 

Общо по бюджета за 2022 г.

4 140 276

4 161 929

21 653

         

4. Приема корекциите по параграфи на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени с Европейски средства за 2022 г. на Община Хасково, както следва:

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

2 408 322

2 408 322

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 924 023

1 924 023

-

3.

§55-00 Капиталови трансфери

1 149 312

1 150 000

688

 

Общо по бюджета за 2022 г.

5 481 657

5 482 345

688

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

РВ/ТС